แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ความรู้เกี่ยวกับวันลาพนักงานท้องถิ่น 04 กรกฎาคม 2562 194
นโบบายกลยุทธและการบริหารงานบุคคล อบต.ท่าหลวง 04 กรกฎาคม 2562 196
คู่มือกำหนดราคากลาง พ.ศ. 2562 04 กรกฎาคม 2562 197
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 04 กรกฎาคม 2562 190
คู่มืองานธุรการ 04 กรกฎาคม 2562 192
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 04 กรกฎาคม 2562 198
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 04 กรกฎาคม 2562 192
มาตรการป้องการรับสินบน 04 กรกฎาคม 2562 195
มาตรการผู้มีส่วนเสียส่วนร่วม 04 กรกฎาคม 2562 196
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ 04 กรกฎาคม 2562 194