แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 13 กรกฎาคม 2563 152
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานและจำนวนวันลา 14 พฤษภาคม 2563 163
การลงโทษทางวินัย 14 พฤษภาคม 2563 166
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14 พฤษภาคม 2563 161
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พฤษภาคม 2563 152
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสามัญ 14 พฤษภาคม 2563 156
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 151
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 157
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 152
การพัฒนาบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 141