แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 23 เมษายน 2564 46
นโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล 23 เมษายน 2564 42
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม 23 เมษายน 2564 43
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 23 เมษายน 2564 41
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 23 เมษายน 2564 43
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 15 มีนาคม 2564 58
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 มีนาคม 2564 64
คู่มือการปฏิบัติงาน (กองคลัง) 12 มีนาคม 2564 59
คู่มือการให้บริการประชาชน (กองคลัง) 12 มีนาคม 2564 59
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กรกฎาคม 2563 177