แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานและจำนวนวันลา 23 เมษายน 2564 33
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะพนักงานครู 23 เมษายน 2564 32
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลประเภทสามัญ 23 เมษายน 2564 34
การลงโทษทางวินัย 23 เมษายน 2564 30
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2564 35
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 เมษายน 2564 31
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสามัญ 23 เมษายน 2564 29
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 23 เมษายน 2564 27
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 23 เมษายน 2564 27
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 23 เมษายน 2564 27