แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การพัฒนาบุคลากร 28 มิถุนายน 2564 32
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานและจำนวนวันลา 23 เมษายน 2564 67
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะพนักงานครู 23 เมษายน 2564 69
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลประเภทสามัญ 23 เมษายน 2564 66
การลงโทษทางวินัย 23 เมษายน 2564 64
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2564 67
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 เมษายน 2564 61
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสามัญ 23 เมษายน 2564 62
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 23 เมษายน 2564 55
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 23 เมษายน 2564 60