แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กรกฎาคม 2563 90
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 13 กรกฎาคม 2563 68
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานและจำนวนวันลา 14 พฤษภาคม 2563 76
การลงโทษทางวินัย 14 พฤษภาคม 2563 76
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14 พฤษภาคม 2563 72
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พฤษภาคม 2563 68
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสามัญ 14 พฤษภาคม 2563 68
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 67
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 73
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 66