แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กรกฎาคม 2563 13
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง 13 กรกฎาคม 2563 14
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานและจำนวนวันลา 14 พฤษภาคม 2563 27
การลงโทษทางวินัย 14 พฤษภาคม 2563 26
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14 พฤษภาคม 2563 23
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พฤษภาคม 2563 21
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสามัญ 14 พฤษภาคม 2563 22
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 20
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 23
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 พฤษภาคม 2563 20