ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

   

Attachments:
Download this file (คำแถลงงบ หน้า 1-2.pdf)คำแถลงงบ หน้า 1-2.pdf[ ]54 kB
Download this file (คำแถลงงบ หน้า 3.pdf)คำแถลงงบ หน้า 3.pdf[ ]48 kB
Download this file (คำแถลงงบ หน้า 4.pdf)คำแถลงงบ หน้า 4.pdf[ ]42 kB
Download this file (บันทึกหลักการ หน้า 5.pdf)บันทึกหลักการ หน้า 5.pdf[ ]45 kB
Download this file (ประมาณการรายรับ 62 หน้า 17-20.pdf)ประมาณการรายรับ 62 หน้า 17-20.pdf[ ]83 kB
Download this file (รายงาน-ปม.การรายจ่าย-61-หน้า-24-72.pdf)รายงาน-ปม.การรายจ่าย-61-หน้า-24-72.pdf[ ]544 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 11.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 11.pdf[ ]49 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 12.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 12.pdf[ ]40 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 13.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 13.pdf[ ]43 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 14.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 14.pdf[ ]43 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 6-14.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 6-14.pdf[ ]106 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 6-8.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 6-8.pdf[ ]61 kB
Download this file (รายจ่ายตามงาน หน้า 9-10.pdf)รายจ่ายตามงาน หน้า 9-10.pdf[ ]48 kB
Download this file (รายละเอียด ปม.รายรับ 61 หน้า 21-23.pdf)รายละเอียด ปม.รายรับ 61 หน้า 21-23.pdf[ ]117 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 186 -188.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 186 -188.pdf[ ]57 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการศึกษา หน้า 116-142.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการศึกษา หน้า 116-142.pdf[ ]229 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการเกษตร หน้า 189 -190.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานการเกษตร หน้า 189 -190.pdf[ ]50 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานงบกลาง หน้า 191 -199.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานงบกลาง หน้า 191 -199.pdf[ ]95 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 73 -110.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 73 -110.pdf[ ]306 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 111-115.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 111-115.pdf[ ]75 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 184 -185.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 184 -185.pdf[ ]53 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานสาธารณสุข หน้า 143-150.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานสาธารณสุข หน้า 143-150.pdf[ ]91 kB
Download this file (รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 160 -183.pdf)รายละเอียดการจ่ายเงิน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 160 -183.pdf[ ]217 kB
Download this file (สรุป หน้า 200-212.pdf)สรุป หน้า 200-212.pdf[ ]164 kB