แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศระบบระบายน้ำหมู่ 1 และ หมู่ 6 29 ธันวาคม 2563 135
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ 29 ธันวาคม 2563 288
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงาน คศล. หมู่ 3 บ้านนาส้มมอ จำนวน 2 โครงการ 30 ตุลาคม 2563 355
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงาน คศล. หมู่ 3 บ้านนาส้มมอ จำนวน 2 โครงการ 30 ตุลาคม 2563 405
แผนการจัดหาพัสดุ 2564 (จ่ายขาดสะสม) 27 ตุลาคม 2563 453
แผนารจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 203
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ตุลาคม 2563 158
เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 01 ตุลาคม 2563 243
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 16 กันยายน 2563 177
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 01 กันยายน 2563 259
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 55
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่งในตำบลท่าหลวง 20 สิงหาคม 2563 52
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 สิงหาคม 2563 46
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 สิงหาคม 2563 48
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 สิงหาคม 2563 49
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 สิงหาคม 2563 46
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 29 กรกฎาคม 2563 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 29 กรกฎาคม 2563 68
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำแหน่งสายบริหาร 2563 22 กรกฎาคม 2563 63
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563 66
รายงานสรุปผลกการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 14 กรกฎาคม 2563 66
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2562 14 กรกฎาคม 2563 67
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 13 กรกฎาคม 2563 68
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 2563 24 มิถุนายน 2563 102
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน 2563 80
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2563 80
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ 12 มิถุนายน 2563 75
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 11 มิถุนายน 2563 68
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563(ส.ป.ก.)) 08 มิถุนายน 2563 73