แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 16 กันยายน 2563 2
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 01 กันยายน 2563 7
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 6
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่งในตำบลท่าหลวง 20 สิงหาคม 2563 8
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 สิงหาคม 2563 6
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 สิงหาคม 2563 7
ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 สิงหาคม 2563 8
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 สิงหาคม 2563 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 29 กรกฎาคม 2563 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 29 กรกฎาคม 2563 21
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำแหน่งสายบริหาร 2563 22 กรกฎาคม 2563 21
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563 27
รายงานสรุปผลกการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563 27
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 14 กรกฎาคม 2563 25
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2562 14 กรกฎาคม 2563 24
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 13 กรกฎาคม 2563 26
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 2563 24 มิถุนายน 2563 48
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน 2563 42
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2563 33
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ 12 มิถุนายน 2563 30
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 11 มิถุนายน 2563 29
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563(ส.ป.ก.)) 08 มิถุนายน 2563 31
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 พฤษภาคม 2563 38
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 14 พฤษภาคม 2563 36
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 22 เมษายน 2563 63
รายงานเงินสะสม เดือน มีนาคม 2563 22 เมษายน 2563 46
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2/2563 22 เมษายน 2563 46
รายงานผลการดำเนินงานรับ-จ่าย ไตรมาส2/2563 09 เมษายน 2563 51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 07 เมษายน 2563 48
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ 05 มีนาคม 2563 52