แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 2563 24 มิถุนายน 2563 13
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 18 มิถุนายน 2563 16
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2563 12
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ 12 มิถุนายน 2563 13
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 11 มิถุนายน 2563 12
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563(ส.ป.ก.)) 08 มิถุนายน 2563 15
รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 พฤษภาคม 2563 21
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 14 พฤษภาคม 2563 19
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 22 เมษายน 2563 41
รายงานเงินสะสม เดือน มีนาคม 2563 22 เมษายน 2563 30
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2/2563 22 เมษายน 2563 31
รายงานผลการดำเนินงานรับ-จ่าย ไตรมาส2/2563 09 เมษายน 2563 35
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 07 เมษายน 2563 33
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ 05 มีนาคม 2563 37
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ถนนลาดยางสายทางแยกทางหลวง อบ.4064 - บ้านโพธิิ์แสง และเชิญชวนเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการฯ 03 มีนาคม 2563 38
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบ 2563 26 ธันวาคม 2562 67
ประกาศ เรื่องอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคา อบต.ท่าหลวง 2562 06 สิงหาคม 2562 101
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรับ-จ่าย(ไตรมาสที่ 3/2562) ประจำปีงบประมาณ 2562) 09 กรกฎาคม 2562 97
ควบคุมภายในปี 2561 05 กรกฎาคม 2562 107
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 04 กรกฎาคม 2562 92
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 04 กรกฎาคม 2562 84
ผลการวิเคราห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 04 กรกฎาคม 2562 90
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2561 19 มกราคม 2562 175
ประกาศ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 20 พฤศจิกายน 2561 180
ประกาศ รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 20 พฤศจิกายน 2561 156
ประกาศ งบรายงานประจำปี 2560 10 พฤศจิกายน 2561 154
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรับ - จ่าย (ไตรมาส 1/2561) 06 พฤศจิกายน 2561 145
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2560 06 พฤศจิกายน 2561 142
ประกาศ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ 12 ตุลาคม 2561 154
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 12 ตุลาคม 2561 147