แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบ 2563 26 ธันวาคม 2562 11
ประกาศ เรื่องอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคา อบต.ท่าหลวง 2562 06 สิงหาคม 2562 44
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรับ-จ่าย(ไตรมาสที่ 3/2562) ประจำปีงบประมาณ 2562) 09 กรกฎาคม 2562 50
ควบคุมภายในปี 2561 05 กรกฎาคม 2562 50
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 04 กรกฎาคม 2562 49
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 04 กรกฎาคม 2562 39
ผลการวิเคราห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 04 กรกฎาคม 2562 44
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2561 19 มกราคม 2562 110
ประกาศ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 20 พฤศจิกายน 2561 132
ประกาศ รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 20 พฤศจิกายน 2561 112
ประกาศ งบรายงานประจำปี 2560 10 พฤศจิกายน 2561 113
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรับ - จ่าย (ไตรมาส 1/2561) 06 พฤศจิกายน 2561 109
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2560 06 พฤศจิกายน 2561 106
ประกาศ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ 12 ตุลาคม 2561 121
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 12 ตุลาคม 2561 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 12 ตุลาคม 2561 119
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ 12 ตุลาคม 2561 119
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม 2561 116
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานส่วนตำบล 12 ตุลาคม 2561 118
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 12 ตุลาคม 2561 101
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) 12 ตุลาคม 2561 113
พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 12 ตุลาคม 2561 120
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกษณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12 ตุลาคม 2561 122
พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561 112
ประกาศ แผนติดตามงาน และประเมินผล ครั้งที่ 2 29 ธันวาคม 2560 216
แผนพัฒนา 4 ปี 10 ธันวาคม 2560 245
แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 - 2564 10 ธันวาคม 2560 228
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 10 ธันวาคม 2560 256
ควบคุมภายใน 60 10 ธันวาคม 2560 409
ข้อบัญญัติ 2561 10 ธันวาคม 2560 235