แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 17 มิถุนายน 2563 23
ประกาศราคากลางานก่อสร้าง คศล. จำนวน 6 โครงการฯ 17 มิถุนายน 2563 24
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 21
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 32
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 2 บ้านท่าหลวง 14 พฤษภาคม 2563 34
ประกาศราคากลางโครงการฝายน้ำล้น หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2563 29
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 14 พฤษภาคม 2563 29
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 1 บ้านหนองบัว 14 พฤษภาคม 2563 29
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คศล.หมู่3 บ้านนาส้มมอสายรอบบ้านทิศใต้และโครงการก่อสร้าง คศล.หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายโนนสมบูรณ์ 07 เมษายน 2563 45
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน-โรงเรียนบ้านเทวัญ 05 กรกฎาคม 2562 118
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ สายบ้านนางหลวย พงษ์พันธ์ 05 กรกฎาคม 2562 94
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน สายเลียบวัด 05 กรกฎาคม 2562 95
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเทวัญ สายภายในหมู่บ้าน 05 กรกฎาคม 2562 119
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านแก้งอะฮวนใต้ 04 กรกฎาคม 2562 98
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 101
ประกาศ รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 04 กรกฎาคม 2562 112
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด-บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหน้าบ้านนางลำไย อิ่มสะอาด) 04 กรกฎาคม 2562 112
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 4 สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง 04 กรกฎาคม 2562 108
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง-บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน - โรงเรียนบ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 91
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ โครงการ 03 กรกฎาคม 2562 76
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ 17 มิถุนายน 2562 95
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 18 มีนาคม 2562 117
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 18 มีนาคม 2562 116
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน สายเส้นหมู่ที่ 8 ไปวัดป่าช้า 18 มีนาคม 2562 116
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด - บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) 18 มีนาคม 2562 121
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง - บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) 18 มีนาคม 2562 121
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 18 มีนาคม 2562 115
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 154
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13 พฤศจิกายน 2561 139
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 147