แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน-โรงเรียนบ้านเทวัญ 05 กรกฎาคม 2562 49
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ สายบ้านนางหลวย พงษ์พันธ์ 05 กรกฎาคม 2562 41
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน สายเลียบวัด 05 กรกฎาคม 2562 39
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเทวัญ สายภายในหมู่บ้าน 05 กรกฎาคม 2562 52
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านแก้งอะฮวนใต้ 04 กรกฎาคม 2562 41
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 45
ประกาศ รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 04 กรกฎาคม 2562 50
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด-บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหน้าบ้านนางลำไย อิ่มสะอาด) 04 กรกฎาคม 2562 54
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 4 สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง 04 กรกฎาคม 2562 57
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง-บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน - โรงเรียนบ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 42
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ โครงการ 03 กรกฎาคม 2562 33
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ 17 มิถุนายน 2562 51
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 18 มีนาคม 2562 72
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 18 มีนาคม 2562 70
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน สายเส้นหมู่ที่ 8 ไปวัดป่าช้า 18 มีนาคม 2562 75
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด - บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) 18 มีนาคม 2562 78
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง - บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) 18 มีนาคม 2562 73
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 18 มีนาคม 2562 72
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 111
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13 พฤศจิกายน 2561 101
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 102
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 02 พฤศจิกายน 2561 131
ประกาศ แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 02 พฤศจิกายน 2561 115
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 02 พฤศจิกายน 2561 119
ประกาศ แบบรายงาน แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 มกราคม 2561 251