แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเชิญชวน ถนน คสล.หมู่ที่ 3บ้านนาส้มมอ(สายบ้านนาส้มมอ-บ้านม่วงคำอิสิงห์) และ ถนน คสล.หมู่ที่ 4 สายบ้านโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์6 12 พฤษภาคม 2564 23
ประกาศราคากลางถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายบ้านโนนสมบูรณ์ 6 12 พฤษภาคม 2564 23
ประกาศราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านนาส้มมอ (สายบ้านนาส้มมอ-บ้านม่วงคำอิสิงห์) 12 พฤษภาคม 2564 22
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 04 ธันวาคม 2563 428
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 225
เชิญชวนเสนอราคาจ้างทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลท่าหลวง 19 สิงหาคม 2563 339
เชิญชวนเสนอราคา โครงการหอกระจายข่าวหมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ และ หมู่ 8 บ้านหนองสะโน 19 สิงหาคม 2563 337
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 17 มิถุนายน 2563 299
ประกาศราคากลางานก่อสร้าง คศล. จำนวน 6 โครงการฯ 17 มิถุนายน 2563 303
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 467
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 308
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 2 บ้านท่าหลวง 14 พฤษภาคม 2563 375
ประกาศราคากลางโครงการฝายน้ำล้น หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2563 381
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 14 พฤษภาคม 2563 154
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 1 บ้านหนองบัว 14 พฤษภาคม 2563 159
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คศล.หมู่3 บ้านนาส้มมอสายรอบบ้านทิศใต้และโครงการก่อสร้าง คศล.หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายโนนสมบูรณ์ 07 เมษายน 2563 170
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน-โรงเรียนบ้านเทวัญ 05 กรกฎาคม 2562 251
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ สายบ้านนางหลวย พงษ์พันธ์ 05 กรกฎาคม 2562 212
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน สายเลียบวัด 05 กรกฎาคม 2562 212
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเทวัญ สายภายในหมู่บ้าน 05 กรกฎาคม 2562 240
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านแก้งอะฮวนใต้ 04 กรกฎาคม 2562 215
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 220
ประกาศ รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 04 กรกฎาคม 2562 223
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด-บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหน้าบ้านนางลำไย อิ่มสะอาด) 04 กรกฎาคม 2562 242
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 4 สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง 04 กรกฎาคม 2562 235
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง-บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน - โรงเรียนบ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 214
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ โครงการ 03 กรกฎาคม 2562 183
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ 17 มิถุนายน 2562 211
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 18 มีนาคม 2562 231
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 18 มีนาคม 2562 229