แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 04 ธันวาคม 2563 333
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 130
เชิญชวนเสนอราคาจ้างทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลท่าหลวง 19 สิงหาคม 2563 253
เชิญชวนเสนอราคา โครงการหอกระจายข่าวหมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ และ หมู่ 8 บ้านหนองสะโน 19 สิงหาคม 2563 253
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 17 มิถุนายน 2563 204
ประกาศราคากลางานก่อสร้าง คศล. จำนวน 6 โครงการฯ 17 มิถุนายน 2563 213
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 372
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คศล.ฯ จำนวน 6 โครงการ 17 มิถุนายน 2563 218
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 2 บ้านท่าหลวง 14 พฤษภาคม 2563 293
ประกาศราคากลางโครงการฝายน้ำล้น หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2563 292
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 14 พฤษภาคม 2563 83
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คศล. หมู่ 1 บ้านหนองบัว 14 พฤษภาคม 2563 82
ประกาศราคากลางและเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คศล.หมู่3 บ้านนาส้มมอสายรอบบ้านทิศใต้และโครงการก่อสร้าง คศล.หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ สายโนนสมบูรณ์ 07 เมษายน 2563 96
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน-โรงเรียนบ้านเทวัญ 05 กรกฎาคม 2562 174
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ สายบ้านนางหลวย พงษ์พันธ์ 05 กรกฎาคม 2562 140
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน สายเลียบวัด 05 กรกฎาคม 2562 139
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเทวัญ สายภายในหมู่บ้าน 05 กรกฎาคม 2562 164
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านแก้งอะฮวนใต้ 04 กรกฎาคม 2562 144
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 147
ประกาศ รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 04 กรกฎาคม 2562 154
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด-บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหน้าบ้านนางลำไย อิ่มสะอาด) 04 กรกฎาคม 2562 166
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 4 สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง 04 กรกฎาคม 2562 157
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง-บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน - โรงเรียนบ้านเทวัญ 04 กรกฎาคม 2562 136
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ โครงการ 03 กรกฎาคม 2562 115
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ 17 มิถุนายน 2562 138
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 18 มีนาคม 2562 156
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 18 มีนาคม 2562 155
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน สายเส้นหมู่ที่ 8 ไปวัดป่าช้า 18 มีนาคม 2562 158
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด - บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) 18 มีนาคม 2562 163
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง - บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) 18 มีนาคม 2562 163