กองสวัสดิการสังคม

Kong SaWadDiKan TaLuang

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Kong KanSuekSa TaLuang

กองคลัง

Kong Klang TaLuang

กองช่าง

Kong Chang TaLuang

สำนักปลัด

SamNakPaLad TaLuang