กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

อาสาสมมัครรักษ์โลก ๑๘๐๕๐๒ 0014

        อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลท่าหลวง ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าหนองสะโน หมู่8 วันที่ 19 มค 61