อบรม ป้องกัน Covid-19

อบรมป้องกันโควิด ๒๐๐๖๒๓ 0044

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าหลวง ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา