กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ2563 ๒๐๐๖๒๓ 0001

 

     เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี ???? รู้หน้าที่พลเมืองไทย???? องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอบคุณ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุน ขนม เงินรางวัล และสิ่งของต่างๆ รวมทั้งนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้