โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2562

โครงการสตวปลอดภยฯ ๑๙๐๗๑๔ 0004 800x600

 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2562