ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

TraTaLuangPNG

มีตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมสองวง โดยมีรูปนกหงส์อยู่ตรงกลางด้านบน มีรวงข้าวอยู่ตรงกลางด้านล่าง แต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

 

นกหงส์ หมายถึง มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตำบลท่าหลวง พื้นที่นั้นมีก้อนหินลักษณะคล้ายกับนก ชาวบ้านได้เรียกขานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า นกหงส์หิน และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่า ภูนกหงส์

รวงข้าว หมายถึง อาชีพดั้งเดิมซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

เราจึงได้นำสัญญาลักษณ์ นกหงส์ และรวงข้าว มาเป็นสัญญาลักษณ์ประจำตำบลท่าหลวง

 

ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีและความเข้มแข็ง ซึ่งนำพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

 

สีประจำตำบล คือ สีฟ้า ขาว


สีฟ้า หมายถึง ความรุ่งเรืองและความมั่นคง

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์