ประวัติความเป็นมา


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


        ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในขณะนั้นเป็นสภาตำบลท่าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใจเด็ด ทาคำ กำนันตำบลท่าหลวง เป็นประธานบริหารรุ่นแรก ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านเพียง ๘ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีก ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็น ๙ หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการย้ายมาอยู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลท่าหลวงและได้มีการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยมีนายสุดที อินสุวรรณ เป็นประธานบริหาร และมีนายทวี จรลี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงคณะแรก

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายใจคม แถมวัน เป็นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายมะลิ สิงห์กล้า เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายเส่ง ก้อนศิลา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายศรีไค อัมภรัตน์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีการประชุมสภาและประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบราชธานี

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายประสงค์ วังคำลุน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนางสาวทองใบ โพธิ์ศรี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

รายชื่อประธานกรรมการบริหาร / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน

 

๑. นายใจเด็ด ทาคำ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

๒. นายสุดที อินสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

๓. นายใจคม แถมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๔. นายเส่ง ก้อนศิลา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

๕. นายประสงค์ วังคำลุน พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน